Reglament

Títol VI
Reglament del Registre Comunal d’Associacions

Ordinació del 13 d’abril de 2015 relativa a la normativa per a l’atorgament de subvencions per a l’organització i la promoció d’activitats i serveis socials, culturals, esportius, juvenils, d’interès turístic i de dinamització comercial que es desenvolupin a la parròquia d’Andorra la Vella.

Article 28
Creació, Objecte i Publicitat

 1. Es crea el Registre Comunal d’Associacions que té per objecte el foment de la xarxa associativa de la parròquia a través de la inscripció de totes les associacions sense ànim de lucre que actuen en l’àmbit territorial de la parròquia d’Andorra la Vella, impulsant així la seva participació i desenvolupament al territori.
 2. Podran obtenir la inscripció al registre totes les associacions que tinguin per objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns i veïnes de la parròquia d’Andorra la Vella.
 3. La inscripció de les associacions en aquest registre ha de permetre:
  • a) Actualitzar de manera permanent i sistemàtica, les dades de totes les associacions que actuen en l’àmbit territorial d’Andorra la Vella.
  • b) Conèixer els seus objectius i la seva representativitat.
  • c) Observar la seva evolució interna i la seva implantació social.
  • d) Col•laborar en la seva actualització i en la seva projecció.
  • e) Propiciar la seva participació activa en tots els àmbits de participació ciutadana de la parròquia d’Andorra la Vella.
  • f) Conèixer, preservar i reconstruir la seva història associativa.
 4. Les dades més rellevants de l’entitat seran públiques, i qualsevol persona sense finalitats comercials i que demostri un interès legítim, les podrà consultar d’acord amb  l’establert a la normativa en matèria d’associacions.
 5. Per tal de realitzar una consulta al Registre Comunal d’Associacions caldrà tramitar una sol•licitud a l’òrgan responsable, especificant les característiques de la recerca.
  L’òrgan responsable podrà disposar d’un formulari de demanda per procedir a aquest tràmit. En el moment de la demanda, el demandant haurà d’especificar el motiu de la petició.

Article 29
Adscripció

El Registre Comunal d’Associacions s’adscriu, es gestiona i s’organitza des de la Conselleria encarregada de participació ciutadana.

 1. Correspon a la Conselleria esmentada l’organització, la custòdia i la conservació del Registre Comunal d’Associacions del Comú d’Andorra la Vella.
  En aquest registre quedaran inscrites les associacions, i les entitats associatives sempre que l’àmbit de la seva activitat principal sigui la parroquia d’Andorra la Vella.
 2. El Comú d’Andorra la Vella, pot efectuar, a efectes estadístics, una classificació funcional de les associacions en relació amb la seva finalitat única o finalitat principal.
  Aquesta classificació és pública i qualsevol associació en pot demanar la rectificació.
 3. El Comú d’Andorra la Vella podrà fer ús de les dades generals per fer investigacions, publicacions o estudis referits a la realitat associativa de la parròquia.
 4. Es podrà donar tractament informatitzat a les dades de caràcter general que constin en el registre.
 5. El Comú d’Andorra la Vella garantirà la protecció de les dades de caràcter personal que constin en el registre, d’acord amb l’establert a la Llei 15/2003, del 18 de desembre, jualificada de protecció de dades personals.

Article 30
Actes objecte d’inscripció

 1. S’han d’inscriure en el Registre Comunal d’Associacions:
  • a) La constitució de l’associació, la denominació, els fins socials, el domicili principal i altres locals, l’àmbit territorial d’actuació, el nombre d’associats i el nomenament dels membres de l’òrgan de govern.
  • b) Les modificacions dels estatuts, amb inscripció de la data de les modificacions que afectin les dades inscrites en el registre.
  • c) La renovació de l’òrgan de govern.
  • d) La dissolució de l’associació.
 2. Els acords relatius a la renovació de l’òrgan de govern s’han de documentar mitjançant un certificat estès pel secretari amb el vistiplau del president, ambdós de la junta que cessa i que hi figura inscrita, i s’han d’acompanyar de l’acceptació dels càrrecs del president i del secretari de la nova junta.
 3. Els documents que les associacions presentin al Registre Comunal d’Associacions per a la seva inscripció han de ser autenticats amb la signatura del secretari i el president de l’òrgan de govern que hi figuri inscrit, degudament identificats amb nom i cognoms.

Article 31
Documentació

La inscripció es farà a sol•licitud de les entitats interessades que, en qualsevol cas, hauran de presentar les dades o els documents següents:

 • a) Sol•licitud emplenada d’inscripció en el Registre Comunal d’Associacions.
 • b) Còpia de l’acta fundacional
 • c) Còpia dels estatuts de l’associació.
 • d) Programa o memòria anual de les seves activitats.
 • e) Còpia del document d’inscripció al Registre d’Associacions del Govern.
 • f) Logotip de l’entitat en format digital.

 

Article 32
Resolució de la inscripció

 1. En els quinze dies següents a la recepció de la sol•licitud d’inscripció acompanyada de les dades esmentades, es notificarà a l’associació la seva inscripció en el Registre Comunal d’Associacions. A partir d’aquest moment, es considerarà donada d’alta a tots els efectes.
 2. La resolució de la inscripció qualificarà els documents en virtut dels quals se sol•licita la inscripció.
 3. Les associacions estan obligades a actualitzar les dades dins el primer quatrimestre de cada any. L’incompliment d’aquest requisit donarà lloc al fet que el Comú d’Andorra la Vella pugui donar-les de baixa del registre, amb la pèrdua de tots els drets que els són reconeguts, l’obtenció de subvencions o altres ajuts i col•laboracions que el Comú atorgui a les associacions de la parròquia.
 4. En la resolució per la qual s’accepta la inscripció de l’associació se li atribueix un número de registre.
 5. 5. El número de registre s’atribueix de forma correlativa.